Algemene Voorwaarden versie januari 2022

Artikel 1 Definities,
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Velding.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Velding.nl: opdrachtnemer, tevens handelend onder de namen de woningfotograaf, Velding grafische vormgeving, elk hierna aan te duiden als: Velding.nl.
De werkzaamheden en producten en diensten van Velding.nl zijn: het maken en bewerken van producten als: foto’s, dronefoto’s en video’s, Floorplanner 2D en 3D plattegronden , inmeten woningen, meetrapporten, meetcertificaten, (Matterport en 3D Vista) virtuele tours, 360 graden fotografie, websites, logo-en huisstijl, elk van deze producten hierna aan te duiden als: Beeldmateriaal.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Velding.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Velding.nl, maar ook ten behoeve van alle andere personen die bij de uitvoering door Velding.nl van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Velding.nl aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
Alle werkzaamheden die door Velding.nl worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Velding.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald als bijvoorbeeld bij de levering van specifieke producten en/of diensten waar er uiteraard sprake is van een resultaatverbintenis ten aanzien van de levering van het betreffende product en/of dienst.

Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Velding.nl zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever. Voor zover Velding.nl bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt zal Velding.nl hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden waarop Velding.nl geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Velding.nl is overeengekomen.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Velding.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Velding.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Velding.nl zijn verstrekt, heeft Velding.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever staat tegenover Velding.nl in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Velding.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Velding.nl is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Velding.nl kenbaar behoorde te zijn.

Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen op plattegronden eveneens vermoed slechts als een aanduiding en zal derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Velding.nl een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen op plattegronden 100% exact zijn. Wel zal Velding.nl zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid op plattegronden en tevens aansprakelijkheid nemen voor vermelding van oppervlakten in geleverde meetrapporten en meetstaten. Bij gegronde twijfel van Opdrachtgever van de verstrekte gegevens, kan Velding.nl, een her-evaluatie uitvoeren.

Velding.nl voert de werkzaamheden uit op de locatie aangegeven door Opdrachtgever.
Opdrachtgever dient Velding.nl te informeren over specifieke aandachtspunten met betrekking tot de uitvoeringslocatie, zoals beveiliging, kunstobjecten, en dergelijke. Opdrachtgever neemt adequate maatregelen om Velding.nl in staat te stellen de opdracht zonder aanvullende maatregelen uit te voeren.

Opdrachtgever vrijwaart Velding.nl voor aanspraken van derden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de verplichtingen van Opdrachtgever. Kosten conform dit artikel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Indien door Velding.nl of door Velding.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Velding.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die toe te rekenen valt aan Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Velding.nl en de schade daarmee toe te rekenen is aan Velding.nl.

Het Beeldmateriaal zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van .JPEG .TIFF .PNG .MP4 .MOV .FML, Web url of .PDF bestanden. De levertijd door Velding.nl bedraagt standaard tussen de 2 en 4 werkdagen (5 en 7 werkdagen voor arbeidsintensieve opdrachten). Wanneer de aangeleverde informatie niet volledig is om de opdracht te kunnen afronden kan Velding.nl niet voor de vertraging aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn altijd in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend en/of administratiekosten. De prijzen kunnen gedurende het jaar aangepast worden i.v.m. product innovatie, vernieuwingen en inflatie.

Artikel 5 Intellectuele eigendom
Velding.nl behoudt het auteursrecht op de het geleverde Beeldmateriaal alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het door Velding.nl vervaardigde Beeldmateriaal. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Velding.nl heeft voldaan vervallen alle rechten van Opdrachtgever op Beelden en zal een verdere publicatie van het geleverde Beeldmateriaal verboden zijn.

Indien in strijd met het bovenstaande toch op enige wijze publicatie plaatsvindt van het Beeldmateriaal is Opdrachtgever aan Velding.nl een boete verschuldigd van 200% van de gefactureerde prijs voor deze Beelden.

Velding.nl verstrekt het Beeldmateriaal aan Opdrachtgever met als doel dat deze worden gebruikt voor beheer, verkoop en/of verhuur door de Opdrachtgever van het afgebeelde object, en eventuele promotionele activiteiten die hiermee verband houden door Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich het Beeldmateriaal uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit doel en vermeldt daarbij steeds het copyright van Velding.nl (©Velding.nl) dit indien deze door Velding.nl zijn aangebracht.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Velding.nl, het Beeldmateriaal voor andere doeleinden dan aangegeven te verveelvoudigden, openbaar te maken of te verstrekken aan andere partijen, tenzij dit onderdeel is van de overeenkomst met Velding.nl .

Velding.nl behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis, daaronder mede begrepen niet direct herkenbare (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Beelden van het uitgevoerde werk, voor de eigen bedrijfswerkzaamheden te gebruiken, zulks met inachtneming van bestaande wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Portretrecht, Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vervaardigde producten (tevens aangeduid als: “Beeldmateriaal”) dienen als vertrouwelijk te worden aangemerkt indien Opdrachtgever zulks aangeeft.

Artikel 6 Geheimhouding
Velding.nl heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Velding.nl zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die: reeds bij Velding.nl bekend is; onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld; door Velding.nl rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen, zulks nadat deze bij Opdrachtgever kenbaar zijn geworden, schriftelijk te worden gemeld aan Velding.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Velding.nl in staat is adequaat te kunnen reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Velding.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Velding.nl zinloos is geworden.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Velding.nl is de aansprakelijkheid van Velding.nl voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dienverstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 5000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

Voor de berekening van de vloeroppervlakten en inhouden wordt door Velding.nl gebruik gemaakt van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen welke is opgesteld door NVM, Vastgoed Pro, VBO, VNG, NRVT, AEDES, BAG BAO en de Waarderingskamer. De meetinstructies zijn afgeleid van NEN 2580 Oppervlakten en Inhouden van Gebouwen. De gegevens en beoordelingen worden naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Velding.nl is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste/onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Elke en alle overige aansprakelijkheidstellingen en/of schadeclaims worden door Velding.nl nadrukkelijk van de hand gewezen.

Velding.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele acties, als bijvoorbeeld aanpassingen aan origineel Beeldmateriaal, die derden plegen met Beeldmateriaal door Velding.nl geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn dan nog rechten aan de door Velding.nl geproduceerd Beeldmateriaal en of overige stukken te ontlenen.

Velding.nl is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tekortkomingen van door Velding.nl ingeschakelde derden, als de geleverde werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de door Velding.nl voor eigen rekening geaccepteerde opdracht.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld veroorzaakt door natuurkrachten, oorlog of andere gebeurtenissen waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden) is Velding.nl vrijgesteld van uitvoering van de opdracht, dit voor de duur van de overmachtssituatie.

Artikel 8 Intrekking van een opdracht
Zowel Opdrachtgever als Velding.nl hebben het recht de overeenkomst van opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen voor zover de wederpartij geen uitvoeringskosten heeft gemaakt. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Velding.nl van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt na de start van de opdracht, doch voor beëindiging van de opdracht, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale opdracht te vergoeden, alsmede de overige door Velding.nl al aantoonbaar gemaakte kosten aan Velding.nl te voldoen.

Indien Opdrachtgever de opdracht binnen 24 uur voor de datum van uitvoering intrekt kan Velding.nl het uurtarief van de gederfde tijd berekenen tot maximaal 50 procent van de originele opdrachtwaarde.

Artikel 9 Beveiliging en privacy
De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Velding.nl zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Velding.nl binnen het kader van de door Velding.nl geleverde producten en diensten. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Velding.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Velding.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Voor zover Velding.nl middels de Velding.nl producten en diensten persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt, doet Velding.nl dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Velding.nl tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen door Opdrachtgever.

Velding.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Velding.nl als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten zelf die door Velding.nl worden opgeslagen. Indien door de Opdrachtgever middels de Velding.nl producten en diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Opdrachtgever Velding.nl tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien naar het oordeel van Velding.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Velding.nl of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Velding.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Velding.nl gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Velding.nl en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.